Aanmelden en voorwaarden

 • U kunt uw kind of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via telefoon, of e-mail.
 • Verwijzing door uw huisarts, bureau jeugdzorg of school is niet nodig.
 • Bij de eerste aanmelding maken we een afspraak voor een eerste gesprek, waarin we  bespreken wat uw vraag is. We bespreken dan ook of u eerst als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maakt, of dat de eerste afspraak in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Aan het eind van iedere coaching bespreken we of er nog meer nodig is.
 • Uitgangspunt is dat er na 2 tot 5 coaching gesprekken al veel verandert is waarna u samen met uw kind weer verder kunt.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur.
 • De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit in het belang van u en uw kind bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit gebeurt nooit zonder het eerst met u te bespreken.
 • De kinder- en opvoedcoach kent een verplichting tot inspanning. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 •  De kinder- en opvoedcoach is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat . Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De kinder- en opvoedcoach is geen gesprekpartner van derden. Indien dit nodig is ondersteunt de kinder- en opvoedcoach u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de kinder- en opvoedcoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 • Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie samen op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
  Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
 • De kindercoach aanvaart aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat de kindercoach aansprakelijk is.
Advertenties